Nieruchomości na których nie mieszkają mieszkańcy a powstają odpady (m.in. budynki użyteczności publicznej, placówki oświatowe, lokale handlowe, gastronomiczne, zakłady usługowe i produkcyjne, szpitale, internaty, ogródki działkowe itp.) zgodnie z Uchwałą Nr XL/II/287/2013 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 21 listopada 2013r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemniki wynoszą:

 

Odpady zmieszane

Miesięczna stawka opłaty za pojemnik wynosi odpowiednio dla pojemnika:

1) o pojemności 0,06 m3 w wysokości: 51,97 zł,

2) o pojemności 0,12 m3 w wysokości: 67,52 zł,

3) o pojemności 0,24 m3 w wysokości: 88,93 zł,

4) o pojemności 1,1 m3 w wysokości: 226,08 zł,

5) o pojemności 7 m3 w wysokości: 1 391,75 zł,

6) o pojemności 10 m3 w wysokości: 1 761,73 zł,

7) o pojemności 11 m3 w wysokości: 1 886,85 zł.

Odpady zbierane selektywnie

Miesięczna stawka opłaty za pojemnik – w przypadku zbierania i odbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny – wynosi odpowiednio dla pojemnika:

1) o pojemności 0,06 m3 w wysokości: 42,37 zł,

2) o pojemności 0,12 m3 w wysokości: 47,21 zł,

3) o pojemności 0,24 m3 w wysokości: 70,34 zł,

4) o pojemności 1,1 m3 w wysokości: 171,14 zł,

5) o pojemności 7 m3 w wysokości: 1 049,92 zł,

6) o pojemności 10 m3 w wysokości: 1 113,15 zł,

7) o pojemności 11 m3 w wysokości: 1 399,72 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi w ciągu miesiąca na terenie nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

 

 

Szczegóły i wyjaśnienia:

Pojemniki przeznaczone do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb właściciela i powinny mieć łączną pojemność odpowiadająca co najmniej:

  • 10 litrów na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 60 litrów na jeden lokal.
  • Natomiast lokale powyżej 80 m2, co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów;

Pojemniki przeznaczone do zbierania segregowanych odpadów ze szkła, powinny mieć łączną pojemność odpowiadającą co najmniej:

 

  • 4 litry na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 60 litrów na jeden lokal.
  • Natomiast lokale powyżej 80 m2, co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów;

 

Pojemniki przeznaczone do zbierania segregowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji powinny mieć łączną pojemność odpowiadającą co najmniej:

  • 2 litry na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 60 litrów na jeden lokal.
  • Natomiast lokale powyżej 80 m2, co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów;

 

Pojemniki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych przeznaczone na papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal, popioły (oraz pozostałe suche zmieszane) powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb właściciela i mieć łączną pojemność odpowiadającą co najmniej:

  • 2 litrów na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 60 litrów na jeden lokal.
  • Natomiast lokale powyżej 80 m2, co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów;

 

Podstawa prawna UCHWAŁA NR LII/349/2014 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH z dnia 28 sierpnia 2014r w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ziębice.

 

UWAGA !!!

Odpady przemysłowe powstające w nieruchomości niezamieszkałej w wyniku działalności przemysłowej (odpady materiałowe), handlowo-usługowej (opakowania), oświatowej czy kulturalnej (imprezy),

to odpady, których odbiór wymaga odrębnego zawarcia umowy z naszą firmą.

Share This: