Nieruchomości na których nie mieszkają mieszkańcy a powstają odpady (m.in. budynki użyteczności publicznej, placówki oświatowe, lokale handlowe, gastronomiczne, zakłady usługowe i produkcyjne, szpitale, internaty, ogródki działkowe itp.) zgodnie z Uchwałą Nr 42/VIII/2019 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 marca 2019r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemniki wynoszą:

 

Odpady zmieszane

Miesięczna stawka opłaty za pojemnik wynosi odpowiednio dla pojemnika:

1) o pojemności 0,06 m3 w wysokości: 45,00 zł,

2) o pojemności 0,12 m3 w wysokości: 75,00 zł,

3) o pojemności 0,24 m3 w wysokości: 120,00 zł,

4) o pojemności 1,1 m3 w wysokości: 375,00 zł,

5) o pojemności 7 m3 w wysokości: 2296,39 zł,

6) o pojemności 10 m3 w wysokości: 2906,85 zł,

7) o pojemności 11 m3 w wysokości: 3113,30 zł.

Odpady zbierane selektywnie

Miesięczna stawka opłaty za pojemnik – w przypadku zbierania i odbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny – wynosi odpowiednio dla pojemnika:

1) o pojemności 0,06 m3 w wysokości: 8,50 zł,

2) o pojemności 0,12 m3 w wysokości: 14,50 zł,

3) o pojemności 0,24 m3 w wysokości: 23,50 zł,

4) o pojemności 1,1 m3 w wysokości: 74,50 zł,

5) o pojemności 7 m3 w wysokości: 459,00 zł,

6) o pojemności 10 m3 w wysokości: 581,00 zł,

7) o pojemności 11 m3 w wysokości: 622,00 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi w ciągu miesiąca na terenie nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

 

 

Szczegóły i wyjaśnienia:

Pojemniki przeznaczone do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb właściciela i powinny mieć łączną pojemność odpowiadająca co najmniej:

  • 10 litrów na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 60 litrów na jeden lokal.
  • Natomiast lokale powyżej 80 m2, co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów;

Pojemniki przeznaczone do zbierania segregowanych odpadów ze szkła, powinny mieć łączną pojemność odpowiadającą co najmniej:

 

  • 4 litry na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 60 litrów na jeden lokal.
  • Natomiast lokale powyżej 80 m2, co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów;

 

Pojemniki przeznaczone do zbierania segregowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji powinny mieć łączną pojemność odpowiadającą co najmniej:

  • 2 litry na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 60 litrów na jeden lokal.
  • Natomiast lokale powyżej 80 m2, co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów;

 

Pojemniki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych przeznaczone na papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal, popioły (oraz pozostałe suche zmieszane) powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb właściciela i mieć łączną pojemność odpowiadającą co najmniej:

  • 2 litrów na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 60 litrów na jeden lokal.
  • Natomiast lokale powyżej 80 m2, co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów;

 

 

Share This: