przemysłowa35

ZAPYTANIE   OFERTOWE

Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach  Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości wspólnej przy ul. Wojska Polskiego 17b w Ziębicach zaprasza do złożenia ofert na wykonanie remontu klatki schodowej oraz wymianę drzwi od strony podwórka w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Wojska Polskiego 17b w Ziębicach

I.Informacje ogólne

 1. Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa

57-220 Ziębice, ul. Wojska Polskiego 17b,c,d

NIP 8871809588

 1. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami:

Agnieszka Żukowska 748191580 wew.14 – Kierownik Wydziału Wspólnot Mieszkaniowych

 1. Niniejsze zamówienie będzie udzielane na podstawie decyzji Wspólnoty Mieszkaniowej w oparciu o cenę i udzieloną gwarancję.

 

II.Informacje szczegółowe:

1.Przedmiot  zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „ Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym położonym              w Ziębicach przy ul. Wojska Polskiego 17 b”.

 

 1. Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem:

 

2.1. Zakres robót obejmuje:

 

 • zbicie tynków oraz nałożenie na nowo,
 • dwukrotne malowanie farba emulsyjną ścian i sufitu ,
 • zeskrobanie starej farby,

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez wykonawcę zamówienia podwykonawcę.

Zamawiający zaleca aby, wykonawca dokonał wizji lokalnej, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszystkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia przyszłej umowy i wykonania zamówienia.

 

3.Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie  do 31 grudnia 2017r.

 

 1. Oferta powinna zawierać:

1.Nazwę i adres oferenta

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
 2. Termin wykonania zamówienia
 3. Okres gwarancji
 4. Cenę brutto wynikającą z załączonego kosztorysu ofertowego

 

 

 

 1. Kontrola jakości robót i materiałów:

Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających ich jakość nie będą dopuszczone do stosowania. Nie dopuszcza się do stosowania materiałów, dla których upłyną okres gwarancji lub zdatności do zastosowania.

Jakość zastosowanych materiałów sprawdzona zostanie na podstawie dowodów dostawy i zaświadczenia producenta o jakości lub oznaczenia znakiem kontroli jakości na opakowaniu materiału lub na podstawie innego równorzędnego dokumentu ( np. świadectwa jakości lub deklaracji zgodności producenta z normą lub atestem).

 

 

6.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„ Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym położonym w Ziębicach przy ul. Wojska Polskiego 17b”

w terminie do dnia 30 czerwca 2017r. do godz. 15.00 w sekretariacie /pok.nr 10/ Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach przy ul.Stawowej 2a.

 

7.Otwarcie ofert : 03 lipiec 2017r. o godz. 10.00 w siedzibie Zakładu Usług                 

    Komunalnych w Ziębicach przy ul. Stawowa 2a / pok.nr 11/.

 

 

      Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy w przypadku, kiedy współwłaściciele nieruchomości nie zaakceptują najkorzystniejszej cenowo oferty.

 

 

 

Share This: