1

 

 

ZAPYTANIE   OFERTOWE

.

    Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach  Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Gminy Ziębice  zaprasza do złożenia ofert na sprawdzenie i udrożnienie ( czyszczenie) pionu kanalizacyjnego do WC usytuowanego na I piętrze w budynku przy ul. Rynek 6 w Ziębicach.

 

Zamawiający:

Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach spółka z o.o.

  1. Stawowa 2a, 57-220 Ziębice

NIP 8871806271

 

 

Planowany termin realizacji zamówienia :

w terminie trzech dni od daty podpisania umowy

 

Oferta powinna zawierać :

  1. Nazwę i adres oferenta
  2. Termin wykonania
  3. Cenę brutto

 

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem :

Udrożnienie pionu kanalizacyjnego – Ziębice, ul. Rynek 6”

w terminie do 14 lipca 2017r do godz. 9.00 w Sekretariacie Zamawiającego ( pokój nr 10)

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lipca 2017r o godz. 10.00 w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach spółka z o.o. przy ul. Stawowej 2A, pokój 16

 

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami :

  1. Agnieszka Żukowska tel. 748191580 wew.13 – Kierownik Wydziału Wspólnot Mieszkaniowych i Mienia Komunalnego

 

Przesłanki odrzucenia oferty:

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli :

  • zostanie złożona po terminie składania ofert
  • jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego
  • będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów

 

Zamawiający zastrzega sonie prawo odmowy zawarcia umowy w przypadku, kiedy Gmina Ziębice nie zaakceptuje najkorzystniejszej cenowo oferty.

 

 

 

Do wiadomości :

z prośbą o wzięcie udziału w otwarciu ofert )

 

  1. Gmina Ziębice – ul. Przemysłowa 10, Ziębice

Share This: