ZAPYTANIE   OFERTOWE         

               Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach  Sp. z o. o. działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości wspólnej przy ul. Rynek 9 w Ziębicach zaprasza do złożenia ofert na:

                          ,,Wykonanie projektu budowlanego dotyczącego remontu elewacji

                                     we Wspólnocie Mieszkaniowej Rynek 9 w  Ziębicach ”

I. Informacje ogólne.

 1.    Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa; 57-220 Ziębice, ul. Rynek 9

2.    Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami:

Agnieszka Żukowska 748191580 wew.14 – Kierownik Wydziału Wspólnot Mieszkaniowych

3.    Niniejsze zamówienie będzie udzielane na podstawie decyzji Wspólnoty Mieszkaniowej w oparciu o cenę i udzieloną gwarancję.

 II. Informacje szczegółowe:

1. Przedmiot  zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji dotyczącej remontu elewacji budynku położonego w Ziębicach przy ul. Rynek 9 celem załatwienia spraw formalno -prawnych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków oraz Starostwie Powiatowym.

2. Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem:

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszystkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia przyszłej umowy i wykonania zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez wykonawcę zamówienia podwykonawcom.

Planowany termin realizacji zamówienia:

Do 60 dni od dnia podpisania umowy

Oferta powinna zawierać:

1. Nazwę i adres oferenta.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

3. Termin wykonania zamówienia.

4. Okres gwarancji.

5. Cenę brutto wynikającą z załączonego kosztorysu ofertowego.

6.Oświadczenie kierownika robót budowlanych o podjęciu obowiązków przy remoncie dachu.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

,,Dokumentacja dotycząca remontu elewacji przy ulicy Rynek 9‟

Ofertę proszę złożyć w terminie do dnia 30-03-2018 do godz. 15:00 w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Stawowej 2 a.

Otwarcie ofert:

Nastąpi w dniu 31-03-2018 w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach przy ul. Stawowej 2a.

Kryteria oceny ofert:

Cena za całość zamówienia – waga 100 %

Przesłanki odrzucenia oferty:

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- zostanie złożona po terminie składania ofert,

- jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,

- będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy w przypadku, kiedy współwłaściciele nieruchomości nie zaakceptują najkorzystniejszej cenowo oferty.

Share This: