ZAPYTANIE   OFERTOWE

Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach  Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości wspólnej przy ul. Gliwickiej 15 w Ziębicach zaprasza do złożenia ofert na:

,,Przemurowanie komina przy ul. Gliwickiej 15”

I. Informacje ogólne.

 1. Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa;  57-220 Ziębice, ul. Gliwickiej 15

NIP 8871807075

 1. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami:

Agnieszka Żukowska 748191580 wew.14– Kierownik Wydziału Wspólnot Mieszkaniowych

 1. Niniejsze zamówienie będzie udzielane na podstawie decyzji Wspólnoty Mieszkaniowej w oparciu o cenę i udzieloną gwarancję.

II. Informacje szczegółowe:

 1. Przedmiot  zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przemurowanie komina przy ul. Gliwicka 15.

 1. Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem:

2.1. Zakres robót obejmuje:

 • przemurowanie cegłą klinkierową komina ponad dachem,

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, a także zdobył na swoja odpowiedzialność i ryzyko, wszystkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia przyszłej umowy i wykonania zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez wykonawcę zamówienia podwykonawcom.

Planowany termin realizacji zamówienia:

Do 60 dni od dnia podpisania umowy

Oferta powinna zawierać:

1.Nazwę i adres oferenta.

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
 2. Termin wykonania zamówienia.
 3. Okres gwarancji.
 4. Cenę brutto wynikającą z załączonego kosztorysu ofertowego.
 5. Oświadczenie kierownika robót budowlanych o podjęciu obowiązków przy remoncie dachu.

 Kontrola jakości robót i materiałów

Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających ich jakość nie będą dopuszczone do stosowania. Nie dopuszcza się stosowania materiałów, dla których upłynął okres gwarancji lub zdatności do zastosowania.

Jakość zastosowanych materiałów sprawdzona zostanie na podstawie dowodów dostawy i zaświadczenia producenta o jakości lub oznaczenia znakiem kontroli jakości na opakowaniu materiału lub na podstawie innego równorzędnego dokumentu / np. świadectwa jakości lub deklaracji zgodności producenta z normą lub atestem /.

Odbiór robót:

Odbiorowi podlegają:

– sprawdzenia rodzaju i jakości dostarczonych materiałów,

– kontrola robót ulegających zakryciu,

– sprawdzenie jakości wykonywanych robót.

Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakości odpowiadającej warunkom wymaganym przez Zamawiającego, oświadczenie kierownika robót, protokół kominiarski o dopuszczenie do eksploatacji przemurowanych kominów, karta przekazania odpadu / papa i inne materiały rozbiórkowe /.

Komisja przerwie prace odbiorowe, gdy:

– prace zostały wykonane niezgodnie z umową,

– przedłożona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

– roboty nie zostały zakończone,

– wykonane roboty lub zastosowane materiały wykazują poważne wady,

– nie usunięto wad i usterek wskazanych w sporządzonych wcześniej protokołach.

Protokół odbioru końcowego nie będzie zawierał postanowień warunkowych. Roboty wykonane niezgodnie z wymogami, Wykonawca zobowiązany jest poprawić i przedstawić do ponownego odbioru.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

,,Przemurowanie komina- budynek mieszkalny – Ziębice,  ul. Gliwicka 15‟

Ofertę proszę złożyć w terminie do dnia 21-12-2017 do godz. 15:00 w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stawowej 2 a.

Otwarcie ofert:

Nastąpi w dniu 27-12-2017w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach    Sp. z o.o. przy ul. Stawowej 2a.

Kryteria oceny ofert:

Cena za całość zamówienia – waga 100 %

Przesłanki odrzucenia oferty:

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

– zostanie złożona po terminie składania ofert,

– jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,

– będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

      Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy w przypadku, kiedy współwłaściciele nieruchomości nie zaakceptują najkorzystniejszej cenowo oferty.

Share This: