be

Ziębice, 2017.08.29

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach Sp. z o. o. działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości wspólnej przy ul. Sportowej 17 w Ziębicach zaprasza do złożenia ofert na opracowanie projektu oraz wykonanie remontu elewacji budynku WM przy ulicy Sportowej 17                 w Ziębicach.

 

 1. Informacje ogólne.

 

 1. Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa

57-220 Ziębice, ul. Sportowa 17

NIP 8871809677

 1. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami:

Agnieszka Żukowska 748191580 wew. 14 – Kierownik Wydziału Wspólnot Mieszkaniowych

 1. Niniejsze zamówienie będzie udzielane na podstawie decyzji Wspólnoty Mieszkaniowej w oparciu o cenę i udzieloną gwarancję.

 

 1. Informacje szczegółowe:
 2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie remontu elewacji budynku WM przy ul. Sportowej 17                w Ziębicach.”

 

 1. Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem:

 

Zakres robót obejmuje:

 • Remont elewacji ( tynki, powłoki malarskie)
 • Naprawa i konserwacja ozdobnych elementów drewnianych ( wykusze, lukarny).

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez wykonawcę zamówienia podwykonawcom.

Zamawiający zaleca aby, wykonawca dokonał wizji lokalnej, sporządził przedmiar robót, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszystkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia przyszłej umowy i wykonania zamówienia.

 

3.Termin wykonania zamówienia:

60 dni od daty podpisania umowy.

 

 1. Oferta powinna zawierać:
 2. Nazwę i adres oferenta
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
 4. Termin wykonania zamówienia
 5. Okres gwarancji
 6. Cenę brutto za projekt, kosztorys oraz roboty budowlane.

 

 1. Kontrola jakości robót i materiałów:

Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających ich jakość nie będą dopuszczone do stosowania. Nie dopuszcza się do stosowania materiałów, dla których upłyną okres gwarancji lub zdatności do zastosowania.

Jakość zastosowanych materiałów sprawdzona zostanie na podstawie dowodów dostawy i zaświadczenia producenta o jakości lub oznaczenia znakiem kontroli jakości na opakowaniu materiału lub na podstawie innego równorzędnego dokumentu (np. świadectwa jakości lub deklaracji zgodności producenta z normą lub atestem).

 

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Remont elewacji budynku WM przy ul. Sportowej 17 w Ziębicach.”

w terminie do dnia 29 listopada 2017 r. do godz. 15.00 w sekretariacie /pok. nr 10/ Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach przy ul. Stawowej 2a.

 1. Otwarcie ofert dnia 4 grudnia 2017 r. w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach przy ul. Stawowej 2a / pok. nr 15/.

 

      Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy w przypadku, kiedy współwłaściciele nieruchomości nie zaakceptują najkorzystniejszej cenowo oferty.

 

 

 

                                                                                      Prezes  Zarządu

                                                                                      (-)  Jacek Szpunt

 

 

Share This: