WADOCHOWICE 26

Ziębice,  2017.11.16

 

 

ZAPYTANIE   OFERTOWE

.

Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach  Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Gminy Ziębice zaprasza do złożenia ofert na :

 

„Remont dachu  budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Wadochowice nr 26 wraz z przemurowaniem kominów”

 

 1. Informacje ogólne.
 2. Zamawiający:

Zakład Usług Komunalnych  w Ziębicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457405

z siedzibą w Ziębicach przy ul. Stawowej 2a

 1. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami:

Agnieszka Żukowska 748191580 wew.13 – Kierownik Wydziału Wspólnot Mieszkaniowych i Mienia Komunalnego

 1. Niniejsze zamówienie będzie udzielane na podstawie decyzji Gminy Ziębice w oparciu o cenę i udzieloną gwarancję.

 

II.Informacje szczegółowe:

1.Przedmiot  zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „ Remont dachu budynku mieszkalnego położonego w mejscowości Wadachowice 26 wraz z przemurowaniem kominów”

 

 1. Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem:

 

2.1. Zakres robót obejmuje:

 • wymiana pokrycia z ceramicznej dachówki karpiówki
 • przemurowanie kominów ponad dachem z cegły klinkierowej
 • otynkowanie kominów w części strychowej
 • wymiana obróbek blacharskich
 • wymiana rynien i rur spustowych

 

2.2. Wykonawca składa ofertę na cały przedmiot zamówienia.

2.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia zakresu zamówienia.

2.4. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 5 lat. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót.

2.5. Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

2.6. Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę kierowania prowadzonymi robotami przez kierownika robót.

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku przez Wykonawcę, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, które zapewnią kierowanie robotami tj.

– kierownikiem robót budowlanych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, wpisanym na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającym aktualne zaświadczenie o członkostwie w izbie samorządu zawodowego.

2.7. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszystkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia przyszłej umowy i wykonania zamówienia.

2.8. Zamawiający zastrzega, aby Wykonawca na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia jak również podczas jego realizacji nie zatrudniał i nie współpracował z pracownikami Zamawiającego w sposób, w którym zachodziłoby podejrzenie o naruszenie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2.9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem i sztuką budowlaną.

2.10. Podczas realizacji zadania budynek będzie czynny i użytkowany. Wszelkie prace uciążliwe dla użytkowników należy na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym.

 

III.Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 30 maja 2018r.

 

 1. Oferta powinna zawierać:

1.Nazwę i adres oferenta,

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
 2. Termin wykonania zamówienia
 3. Okres gwarancji
 4. Cenę brutto wynikającą z załączonego kosztorysu ofertowego
 5. Oświadczenie kierownika budowy/robót budowlanych o podjęciu obowiązków przy remoncie dachu
 6. Potwierdzenie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej

z przedmiotem zamówienia

 

 1. Kontrola jakości robót i materiałów
 2. Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających ich jakość nie będą dopuszczone do stosowania. Nie dopuszcza się stosowania materiałów, dla których upłynął okres gwarancji lub zdatność do zastosowania.
 3. Jakość zastosowanych materiałów sprawdzona zostanie na podstawie dowodów dostawy i zaświadczenia producenta o jakości lub oznaczenia znakiem kontroli jakości na opakowaniu materiału lub na podstawie innego równorzędnego dokumentu ( np. świadectwa jakości lub deklaracji zgodności producenta z normą lub atestami)

 

 1. Odbiór robót
 2. Odbiorowi podlegają :
 • sprawdzenie rodzaju i jakości dostarczonych materiałów
 • kontrola robót ulegających zakryciu
 • sprawdzenie jakości wykonanych robót
 1. Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie,zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi oraz o jakości odpowiadającej warunkom wymaganym przez Zamawiającego, oświadczenie kierownika robót, protokół kominiarski o dopuszczeniu do eksploatacji przemurowanych kominów, karta przekazania odpadu ( dachówki i inne materiały rozbiórkowe)
 2. Komisja przerwie odbiór gdy:
 • prace zostały wykonane niezgodnie z umową
 • przedłożona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna
 • roboty nie zostały zakończone
 • wykonane roboty lub zastosowane materiały wykazują poważne wady
 • nie usunięto wad i usterek wskazanych w sporządzonych wcześniej protokołach

Protokół odbioru końcowego nie będzie zawierał postanowień warunkowych. Roboty wykonane niezgodnie z wymogami Wykonawca zobowiązany jest poprawić i zgłosić do ponownego odbioru.

 

VII .Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Remont dachu budynku mieszkalnego Wadachowice 26 „

w terminie do dnia 15 stycznia 2018r. do godz. 15.00 w sekretariacie /pok.nr 10/ Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach przy ul.Stawowej 2a.

 

VIII.Otwarcie ofert nastapi w dniu 16 stycznia 2018r. o godz. 10.00 w siedzibie Zakładu Usług                 

    Komunalnych w Ziębicach przy ul. Stawowa 2a / pok.nr 16/.

 

 1. Kryteria ofert :
 2. Cena za całość zamówienia – waga 100%

 

 1. Przesłanki odrzucenia oferty :
 2. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli :
 • zostanie złożona po terminie składania ofert
 • jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego
 • będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów

 

 

      Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy w przypadku, kiedy właściciel nieruchomości Gmina Ziębice nie zaakceptuje

najkorzystniejszej cenowo oferty.

 

 

 

 

                                                                                      Prezes  Zarządu

                                                                                      (-)  Jacek Szpunt

 

 

 

Share This: