kolejowa 13

Ziębice, 2017.10.31

 

 

 

ZAPYTANIE   OFERTOWE

.

Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach  Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości wspólnej przy ul. Kolejowej 13
w Ziębicach zaprasza do złożenia ofert na:

 

,,Remont dachu budynku mieszkalnego położonego w Ziębicach
przy ul. Kolejowej 13”

 1. Informacje ogólne.

 

 1. Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa;  57-220 Ziębice, ul. Kolejowa 13

NIP 8871808459

 1. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami:

Agnieszka Żukowska 748191580 wew.14 – Kierownik Wydziału Wspólnot Mieszkaniowych

Wioleta Koba 748191580 wew. 13 – Gospodarz Wspólnoty

 1. Niniejsze zamówienie będzie udzielane na podstawie decyzji Wspólnoty Mieszkaniowej w oparciu o cenę i udzieloną gwarancję.

 

 1. Informacje szczegółowe:

 

 1. Przedmiot  zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont dachu budynku mieszkalnego położonego             w Ziębicach przy ulicy Kolejowej 13.

 

 1. Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem:

 

2.1. Zakres robót obejmuje:

 

 • zerwanie istniejącego pokrycia papowego,
 • ułożenie pokrycia dachowego z papy
 • uzupełnienie drewnianych belek stropowych i deskowania dachu
 • wyrównanie istniejącego odeskowania dachu
 • impregnacja grzybobójcza desek
 • konserwacja więźby dachowej
 • wymiana rynien dachowych i rur spustowych oraz obróbki blacharskiej
 • przemurować czapki kominowe
 • wymiana kominów ponad dachem i na poddaszu
 • uzupełnienie tynków na ogniomurach
 • wykonanie tynków cementowo – wapiennych na kominach pod dachem
  i ścianach szczytowych
 • malowanie farbą akrylową tynków ogniomurów i ścian szczytowych
 • szklenie ram świetlika dachowego płytami poliwęglanowymi
 • dwukrotne malowanie farbą elementów metalowych świetlika
 • naprawa gzymsu
 • pozostałe prace uzupełniające, niezbędne do prawidłowego wykonania
  z punktu widzenia technologicznego

 

 

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, a także zdobył na swoja odpowiedzialność i ryzyko wszystkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia przyszłej umowy
i wykonania zamówienia.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez wykonawcę zamówienia podwykonawcom.

 

Planowany termin realizacji zamówienia:

 

Do 60 dni od dnia podpisania umowy.

 

Oferta powinna zawierać:

 

1.Nazwę i adres oferenta.

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej.
 2. Termin wykonania zamówienia.
 3. Okres gwarancji.
 4. Cenę brutto wynikającą z załączonego kosztorysu ofertowego.
 5. Oświadczenie kierownika robót budowlanych o podjęciu obowiązków przy remoncie dachu.

 

 Kontrola jakości robót i materiałów:

 

Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających ich jakość nie będą dopuszczone do stosowania. Nie dopuszcza się stosowania materiałów, dla których upłynął okres gwarancji lub zdatności do zastosowania.

 

 

Jakość zastosowanych materiałów sprawdzona zostanie na podstawie dowodów dostawy i zaświadczenia producenta o jakości lub oznaczenia znakiem kontroli jakości na opakowaniu materiału lub na podstawie innego równorzędnego dokumentu /np. świadectwa jakości lub deklaracji zgodności producenta z normą lub atestem/.

 

Odbiór robót:

 

Odbiorowi podlegają:

 

– sprawdzenia rodzaju i jakości dostarczonych materiałów,

– kontrola robót ulegających zakryciu,

– sprawdzenie jakości wykonywanych robót.

 

Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakości odpowiadającej warunkom wymaganym przez Zamawiającego, oświadczenie kierownika robót, protokół kominiarski o dopuszczenie do eksploatacji przemurowanych kominów, karta przekazania odpadu / papa i inne materiały rozbiórkowe /.

 

Komisja przerwie prace odbiorowe, gdy:

 

– prace zostały wykonane niezgodnie z umową,

– przedłożona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

– roboty nie zostały zakończone,

– wykonane roboty lub zastosowane materiały wykazują poważne wady,

– nie usunięto wad i usterek wskazanych w sporządzonych wcześniej protokołach.

 

Protokół odbioru końcowego nie będzie zawierał postanowień warunkowych. Roboty wykonane niezgodnie z wymogami, Wykonawca zobowiązany jest poprawić i przedstawić do ponownego odbioru.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

,,Remont dachu – Ziębice, ul. Kolejowa 13 ‟

 

Ofertę proszę złożyć w terminie do dnia 31-01-2018r. do godz. 15:00 w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stawowej 2a.

 

Otwarcie ofert:

 

Nastąpi w dniu 01-02-2018r. w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach przy ul. Stawowej 2a.

 

Kryteria oceny ofert:

 

Cena za całość zamówienia – waga 100 %.

 

 

Przesłanki odrzucenia oferty:

 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

– zostanie złożona po terminie składania ofert,

– jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,

– będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

 

      Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy w przypadku, kiedy współwłaściciele nieruchomości nie zaakceptują najkorzystniejszej cenowo oferty.

 

 

              

Share This: