Metale i tworzywa sztuczne

WRZUCAMY:butelki plastikowe, nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików, plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe, karton po mleku/ sokach, puszki po żywności, opakowania po środkach czystości, kosmetykach

NIE WRZUCAMY: opakowania po lekach, zużytych baterii i akumulatorów, opakowania po farbach, olejach i lakierach, części samochodowych, zużytego sprzętu
elektronicznego i AGD


SZKŁO

WRZUCAMY: butelki po napojach i żywności, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach

NIE WRZUCAMY: ceramiki, doniczek, porcelany, szkła okularowego i żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, żarówek, świetlówek i reflektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, szyb i luster


PAPIER

WRZUCAMY: opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma i ulotki, zeszyty, papier biurowy

NIE WRZUCAMY : odpadów higienicznych, ręczników papierowych i zużytych chusteczek, kartonów po mlekach i napojach, papieru lakierowanego i powleczonego folią, zanieczyszczonego papieru, papierowych worków po nawozach i materiałach budowlanych.


BIO

WRZUCAMY: odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia, rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew

NIE WRZUCAMY: ziemi i kamieni, popiołu z węgla kamiennego, drewna impregnowanego, kości i odchodów zwierząt, oleju jadalnego, płyt wiórowych i pilśniowych


RESZTKOWE
WRZUCAMY: wszystkie odpady, które zostały po wysegregowaniu odpadów papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych, biodegradowalnych, i które nie są odpadem niebezpiecznym

NIE WRZUCAMY: przeterminowanych leków i chemikalii, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD, zużytych baterii i akumulatorów, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon

 


Akty prawne regulujące gospodarkę śmieciową w gminie Ziębice:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 – USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dz.U. z dnia 17 stycznia 2015 r. pozycją 87 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

 UCHWAŁA NR LII/349/2014 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH  – Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ziębice.

Zgodnie z ustawą z dnia o gospodarce śmieciowej i zmianach jakie nastąpiły w wyniku jej wprowadzenia, obowiązek odbioru śmieci spoczywa na Gminie.

Lecz wbrew ogólnemu przekonaniu, każdy z nas musi wiedzieć co dokładnie to oznacza, i w jaki sposób powinna wyglądać gospodarka odpadami w naszej gminie.

 

Czy każdy z nas posiada wiedzę,  co oznacza pojęcie „odpady komunalne”?

Odpady komunalne – odpady związane z nieprzemysłową działalnością człowieka. Ten rodzaj odpadów (zwanych także bytowymi) występuje w postaci odpadów płynnych i stałych. (za wikipedia).

Więc odpadem komunalnym nie jest na pewno:

telewizor, zderzak samochodowy, opona ciągnikowa, big bag budowlany, zużyta lodówka, wanna dziecinna, wózek, stara rynna, lub szkło z okien, padłe zwięrzę…

Co w takim razie możemy zrobić z tego rodzaju odpadami?

Przywieźć je i za darmo zostawić w PSZOKu ! wszelkie szczegóły w zakładce PSZOK!

 

W naszej gminie Radni Miejscy uchwalili  następujący podział i selekcję odpadów:

Odpady zmieszane
– wszystko co nie mieści się w definicji szkła i odadów bio (dla zbierania selektywnego)

Szkło
– szkło opakowaniowe- butelki bez obrączek i kapsli, słoiki bez zakrętek – oczywiście wszystkie opakowania  bez zawartości

Odpady Bio
– trawa i odpady bio degradowalne, bez padłych zwierząt

ODPADY ZMIESZANE – opłaty do gminy

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana jest od gospodarstwa domowego i wynosi: 75,00 złotych miesięcznie – ze zróżnicowaniem stawki w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość w taki sposób, że w przypadku nieruchomości zamieszkałej, na której występuje co najmniej jedno gospodarstwo domowe dokonuje się następującego zróżnicowania określonej stawki:

 1. w przypadku gdy gospodarstwo domowe jest zamieszkałe przez 1 mieszkańca stawka wynosi: 15,00 zł,

 2. w przypadku gdy gospodarstwo domowe jest zamieszkałe przez 2 mieszkańców stawka wynosi: 30,00 zł,

 3. w przypadku gdy gospodarstwo domowe jest zamieszkałe przez 3 mieszkańców stawka wynosi: 45,00 zł,

 4. w przypadku gdy gospodarstwo domowe jest zamieszkałe przez 4 mieszkańców stawka wynosi: 60,00 zł,

 5. w przypadku gdy gospodarstwo domowe jest zamieszkałe przez 5 mieszkańców stawka wynosi: 75,00 zł,

 6. w przypadku gospodarstw liczących powyżej 5 osób opłata nie wzrasta i naliczana jest jak opłata od gospodarstwa 5-osobowego, tj. 75,00 zł.

 

ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE – opłaty do gminy

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana od gospodarstwa domowego i wynosi: 50,00 złotych miesięcznie, w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ze zróżnicowaniem stawki w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość w taki sposób, że w przypadku nieruchomości zamieszkałej, na której występuje co najmniej jedno gospodarstwo domowe dokonuje się następującego zróżnicowania określonej stawki:

 1. w przypadku gdy gospodarstwo domowe jest zamieszkałe przez 1 mieszkańca stawka wynosi: 10,00 zł,

 2. w przypadku gdy gospodarstwo domowe jest zamieszkałe przez 2 mieszkańców stawka wynosi: 20,00 zł,

 3. w przypadku gdy gospodarstwo domowe jest zamieszkałe przez 3 mieszkańców stawka wynosi: 30,00 zł,

 4. w przypadku gdy gospodarstwo domowe jest zamieszkałe przez 4 mieszkańców stawka wynosi: 40,00 zł,

 5. w przypadku gdy gospodarstwo domowe jest zamieszkałe przez 5 mieszkańców stawka wynosi: 50,00 zł,

 6. w przypadku gospodarstw liczących powyżej 5 osób opłata nie wzrasta i naliczana jest jak opłata od gospodarstwa 5-osobowego, tj. 50,00 zł.

 

OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI NALEŻY UISZCZAĆ NA INDYWIDUALNE KONTO WSKAZANE PRZY SKŁADANIU DEKLARACJI

Sugerujemy, by opłaty w formie gotówkowej (jeśli dokonanie przelewu jest utrudnione) uiszczać W Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie, którego siedziba w Ziębicach znajduje się na uliczy Kolejowej – Obecnie tymczasowo przeniesiono go na ulicę Gliwicką.

 Tutaj znajdziesz deklaracje śmieciowe.

Share This: