PSZOK NOWA BRAMA WJAZDOWA

 

 

 

 

Co to jest PSZOK?

To miejsce, gdzie Gmina przyjmuje  odpady, które nie są zbierane podczas cotygodniowego odbioru śmieci komunalnych.  PSZOK to rozwiązanie dla tych osób, które porządkując swoje gospodarstwa domowe, chcą się pozbyć śmieci komunalnych sortowanych.

IMG_0046

Wystarczy , że dostarczysz odpady odpowiednio przygotowane, do nas w godzinach pracy PSZOK.

Należy spełnić jedynie podstawowe warunki:

 1. Należy być zameldowanym na terenie naszej gminy
 2. Odpady mają być przygotowane – wysortowane (każda frakcja osobno gruz, plastik, AGD…)

Oczywiście nie każdy może dostarczyć odpady samodzielnie – dlatego oddajemy do Państwa dyspozycji możliwość wynajęcia odpłatnie transportu odpadów na skład PSZOKu.

Wszelkie szczegóły proszę ustalać po przez maila do  PSZOK, lub bezpośrednio telefonicznie,

Wydział Gospodarki Odpadami:
tel. 74 8191580 wew. 12
sekretariat@zukziebice.pl

 

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

NA TERENIE GMINY ZIĘBICE

 

 Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanym dalej PSZOK.

 1. PSZOK organizowany i prowadzony jest przez Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ziębicach przy ul. Stawowej 2a na terenie wyznaczonym przez Burmistrza Ziębic- Baza ZUK w Ziębicach Sp. z o.o. przy ul. Stawowej nr 2a w Ziębicach, w terminach podanych na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ziębicach i tablicach informacyjnych.
 2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest w dniach:
 • poniedziałek, środa, piątek od godz. 8:00 do 14:00,
 • wtorek od godz. 8:00 do godz. 17:00.
 • sobota nieczynne
 1. Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Ziębice.
 2. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.
 3. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów .
 4. Każdy korzystający z PSZOK zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 § 1

 1. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są nieodpłatnie segregowane odpady komunalne wyszczególnione w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ziębice, legitymujących się dowodem osobistym potwierdzającym miejsce zameldowania.
 2. odpady komunalne przyjmowane do PSZOK powinny być posegregowane, niezanieczyszczone oraz właściwie zabezpieczone np. przez wyciekami lub możliwością skaleczenia.
 3. Do kontenerów należy wrzucać odpady bez opakowań zbiorczych.
 4. Opakowania szklane i typu PET należy pozbawić nakrętek, natomiast nie jest konieczne usuwanie etykiet.

  § 2

 1. Dostawca zobowiązany jest do rozładunku dostarczanych odpadów we własnym zakresie (za pomocą własnych narzędzi) w ściśle określone miejsca wskazane przez pracownika PSZOK.
 2. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w porządku stwierdzenia przez pracownika PSZOK, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych lub dostarczone są w sposób nieselelektywny.
 3. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
 • zmieszane odpady komunalne;
 • materiały zawierające azbest (eternit),
 • odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe.

§ 3

Odpady wymienione w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, oznakowanych pojemnikach w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska.

 § 4

Potwierdzenie przyjęcia odpadów odbywa się na formularzu przyjęcia odpadów zawierającym dane przekazującego odpady: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz datę przyjęcia odpadu, rodzaj, kod oraz szacunkowe określenie ilości, a także wskazanie nieruchomości z której pochodzą odpady. Formularz stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 5

Obsługujący Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzi ewidencję przyjmowanych odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 nr 249 poz. 1673) oraz rejestr podmiotów, do których przekazywane są zbierane odpady. Rejestr ten zawiera m. in. Nazwę i adres firmy przyjmującej odpad danego rodzaju, zezwolenie świadczące o możliwości prowadzenia działalności w zakresie gospodarki tego rodzaju odpadami..

§ 6

Na terenie PSZOK dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.

 § 7

Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:

 1. przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK;
 2. zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego ognia;
 3. zachowania kierunku przemieszczania się zgodnie z poleceniami dozoru;
 4. stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego.

  § 8

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1kwietnia 2014 r.

Share This: