Zużytych i wyczerpanych baterii oraz akumulatorów nie wolno wrzucać do pojemników przeznaczonych na metal.

zużyta beteria

Należy je oddać do PSZOK’a czyli punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Na terenie PSZOK’a znajduje się specjalnie przeznaczony do tego pojemnik na baterie.

Baterie są zaliczane do odpadów niebezpiecznych (m.in. radioaktywnych), które bardzo długo ulegają rozkładowi.

Płyn który z nich wycieka (zawierają metale ciężkie takie jak ołów, kadm, rtęć, lit oraz inne trujące substancje) podczas rozkładu wsiąka i zatruwa glebę.

Share This: